Avklaring av forkjøpsrett

Når du skal selge OBOS-bolig, vil du måtte informere om dette til OBOS selv.

Informasjonen som følger gjelder boliger tilknyttet OBOS. Tilhører boligen din et annet boligbyggelag må meldinger sendes til den adressat som fremkommer i brev fra forretningsfører/boligbyggelaget.

Det er 2 modeller for avklaring av forkjøpsrett

 1. OBOS forhåndsvarsles om at andelen kan skifte eier. Forkjøpsretten avklares parallelt med salgsprosessen. eller
 2. OBOS avklarer forkjøpsretten etter at bud er akseptert (fast pris).

Noen viktige punkter – selgers plikter ved modell 1 og 2

 • Modell 2: OBOS har iht lov om borettslag § 4-15, 20 dager til å gjøre forkjøpsrett gjeldende.
 • Modell 1: Fristen reduseres til 5 virkedager dersom OBOS har mottatt et forhåndsvarsel mer enn 15 dager før melding om salg/aksept av bud er mottatt.
 • Melding om forhåndsavklaring/parallellavklaring må sendes OBOS tidligst 13 dager før visning og senest 2 dager før visning.

Selger plikter å sette seg inn i bestemmelsene som gjelder for forkjøpsretten, samt informere interessenter om disse (FINN-annonse og salgsoppgave).

Selger må være tilgjengelig for visning jfr. lov om borettslag § 4-19 om angrefrist for de som benytter forkjøpsrett.

 • Om forkjøpsretten benyttes skal kjøpekontrakt skrives med den forkjøpsberettigede. Oppgjørsforetaket besørger tinglysing av skjøte og oppgjør.
 • Fristen medlemmene har for å kunne benytte forkjøpsrett (meldefristen) vil være minimum 5 hverdager etter utlysning på www.obos.no/boliger-med-forkjopsrett.
 • Selger må oversende kopi av kontrakten til OBOS Avdeling Forkjøp, snarest mulig etter at kontrakt er signert.
 • Forkjøpsberettiget medlem har bare plikt til å overta andelen og det som vanligvis følger med en bolighandel. Hvis kjøper skal overta innbo eller annet må dette prises særskilt.

Vilkår for modell 1 – forhåndsvarsling av forkjøpsretten:

 • OBOS Avdeling Forkjøp får skriftlig melding om at andelen/boligen kan skifte eier. Meldingen må inneholde opplysninger om hvilken bolig det gjelder (adresse, borettslag og leilighetsnummer), navn og telefonnummer til eier, visningstidspunkt, samt prisantydning.
 • Melding til OBOS om å få avklart forkjøpsrett kan sendes til forkjop@obos.no. Kun dette godkjennes som rett adressat. Dersom meldingen sendes til en annen adresse i OBOS, begynner ikke fristen å løpe før meldingen er mottatt Avdeling Forkjøp.
 • Så snart bud er akseptert må selger sende solgtmelding til Avdeling Forkjøp med pris, akseptdato, navn, fødselsnummer og telefonnummer på alle kjøpere, samt overtagelsesdato. Meldingen må også inneholde eventuelle andre avtalevilkår. Aksepten må inneholde forbehold om avklaring av forkjøpsretten.
 • Boligen må utlyses på nytt dersom det går mer enn 3 mnd fra forhåndsvarsel ble mottatt til salgsmelding blir mottatt av OBOS. Nye frister løper jfr. brl § 4-15. Dersom boligen må utlyses på nytt, må forkjøpsberettigede medlemmer melde seg på nytt.

Vilkår for modell 2 – avklaring av forkjøpsrett til fast pris/bud er akseptert:

 • For at 20-dagers-fristen skal begynne å løpe må OBOS Avdeling Forkjøp få skriftlig melding om salget. Dette gjøres til e-post: forkjop@obos.no. Kun dette godkjennes som rett adressat. Dersom melding sendes til annen adresse i OBOS begynner ikke fristen å løpe før meldingen er mottatt av Avdeling Forkjøp.
 • Meldingen må inneholde opplysninger om hvilken bolig det gjelder (adresse, borettslag og leilighetsnummer), dato for aksept, avtalt pris, og eventuelle andre vilkår, som overtakelse og betalingstid. I tillegg må det opplyses eventuelle særlige forhold knyttet til boligens tilstand, eventuelle ansvarsfraskrivelser etc. Kopi av kjøpekontrakten skal sendes OBOS så snart den foreligger. Aksepten må inneholde forbehold om avklaring av forkjøpsretten.

Styregodkjenning

Selger er ansvarlig for å sende søknad til styret i borettslaget om godkjenning av ny andelseier. Borettslaget har en frist på 20 dager fra søknaden kom frem til laget. Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent, ref. lov om brl. § 4-5. Dersom forkjøpsretten blir benyttet sender OBOS søknad om godkjenning til borettslaget.

Vilkår for medlemmers bruk av forkjøpsrett (OBOS-tilknyttede boliger)

 • Meldeskjema fylles ut og sendes inn via www.obos.no/boliger-med-forkjopsrett. Kun post adressert til OBOS Forkjøp, e-postadresse: forkjop@obos.no godkjennes som rett adressat.
 • Det er ikke bindende å melde forkjøp.
 • Medlemskapet i OBOS må være betalt innen meldefristen.
 • Eventuell overføring av medlemskap må være gjennomført og betalt innen meldefristen.
 • Ved bruk av OBOS-medlemskapet til forkjøp suspenderes ansienniteten i 12 måneder.
 • Den som får tilslaget på boligen i budrunden behøver ikke å ha sendt melding til OBOS innen meldefristen. For å kunne gjøre nytte av ansienniteten sin må imidlertid første bud være lagt inn før meldefristen. Øvrige medlemmer som vil benytte forkjøpsrett må ha sendt inn skriftlig melding til OBOS Avdeling Forkjøp innen fristen. Alle medlemmer bør oppfordres til å melde seg til OBOS.
 • De forkjøpsberettigede rangeres normalt slik at andelseiere i borettslag (normalt rangert etter botid) går foran medlemmer i OBOS (rangert etter medlemskapets lengde).
 • Den som benytter forkjøpsretten må som hovedregel selge eventuell eksisterende OBOS-tilknyttet bolig. Denne kan som regel ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn etc. etter unntaksreglene.

Gebyr i OBOS

Gebyr for å forhåndsvarsle forkjøpsrettenkr 5 000,–selger
Eierskiftegebyrkr 5 000,–selger
Gebyr for å benytte forkjøpsrettenkr 6 250,–kjøper (forkjøp)

Hvis det benyttes forkjøp betales det gebyr for å benytte forkjøp, mens gebyret for eventuelt forhåndsvarsling faller bort.

Spørsmål om ovennevnte kan stilles OBOS, Avdeling Forkjøp, tlf 02333.

Skjema i PDF-format

Brev tilpasset den enkelte eiendom finnes under punktet "Kontrakt" på annonse-sidene. Disse kan lastes ned på din maskin og sendes på epost, eller skrives ut. Ta kontakt med kundestøtte dersom du har ytterligere spørsmål eller trenger hjelp til å bruke korrekt dokument.